Родительский патруль

4-ку класстын ада-иелери ээлчеглиг дежурствоже унген. Суурнун байдалы оожум кудумчуда маннашкан оореникчилер чок.

Морен ортумак школазынын 5-ки класстын ада-иелери ээлчеглиг дежурствоже унген, кудумчулар оожум, тайбын, кудумчуда маннажып турар оореникчилер чок